Den nationella minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset är och har alltid varit ett naturnära folk som utövat jakt, fiske, renskötsel och samlande av bär och örter så långt minnet räcker. Dessa beståndsdelar tillhör vårt kulturarv och våra traditioner. Dessvärre begränsades våra rättigheter och förutsättningar att bibehålla och utveckla vårt kulturarv och våra traditioner i och med utformningen av renbeteslagen i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Lagen tog inte hänsyn till vår befolkning. Nu, 2021, har arbetet påbörjats med att se över rennäringslagen och återigen är vår minoritet exkluderad.

 STR-T arbetar idag aktivt med att synliggöra vår kultur, vårt språk och vår historia. Frågan om rennäringslagen är angelägen och det handlar om mänskliga rättigheter. På denna sida kommer du att hitta information om arbetet. Länkar till handlingar och skrivelser som berör ämnet.

 

Möte med Näringsdepartementet 4 mars 2022
STR-T och SK-LT (Svenska Kväner – Lantalaiset) har sedan hösten skriftligen och muntligen begärt dialog med politiska makthavare i frågan gällande översynen av rennäringslagen. Denna begäran har ej hörsammats. Efter ny begäran har företrädare från riksförbundet och lokalföreningen blivit inbjudna till digitalt möte med tjänstemän på Närings- och Kulturdepartementet. Efter mötet blev STR-T ombedd att inlämna minnesanteckningar på det som framförts. Minnesanteckningarna beskriver delar av vår minoritets historia och nutid kopplade till sakfrågan, samt förbundets ställningstagande gällande den.

Minnesanteckningar möte med Näringsdepartementet 2022-03-04

 

Möte med renmarkskommittén i Kiruna 8 februari 2022
STR-T och SK-LT träffade efter egen begäran renmarkskommitténs ordförande Eric M Runesson för andra gången, sekreterare Magdalena Pucher och sekreterare Maja Martinsson i Kiruna under kommitténs planerade besök i kommunen i februari. Från STR-T deltog ordförande Eva Kvist och
ledamot i arbetsutskottet Terje Raattamaa. Från SK-LT deltog ordförande Göran Johansson, styrelseledamot Rune Raattamaa och medlem Sven Pounu. Under mötet informerades organisationerna om kommitténs arbete och dialog om tidigare framlagd problematik ägde rum.

 

Möte mellan STR-T och renmarkskommittén på Garnisonen i Stockholm 22 nov 2021.

Möte med renmarkskommittén i Stockholm 22 nov 2021
Efter begäran om dialog med den parlamentariska kommittén som arbetar med översynen av rennäringslagen, fick STR-T och SK-LT inbjudan till möte på Garnisonen i Stockholm. STR-T fick möjlighet att framhålla sitt ställningstagande i frågan, ställa frågor och svara på kommitténs frågor. Mötet varade i fyra timmar och vidarekontakt diskuterades. Inga löften om delaktighet i kommittén utlovades.

 

 

 

Öppet brev till statsminister Stefan Löfven och näringsminister Ibrahim Baylan
Den 22 oktober 2021 lämnade Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, tillsammans med Svenska Kväner Lantalaiset in ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven och näringsminister Ibrahim Baylan angående förbundets ställningstagande i frågan om översynen av renskötsellagen.

Öppet brev Svenska statens utfrysning av nationell minoritet i modern tid 20211022

 

Svar från Näringsdepartementet 9 juni 2021
Svaret från Näringsdepartementet och enhetschef Sara Colliander var att det är många som berörs och önskar plats i kommittén. Näringsdepartementet trycker på vikten av att göra kommittén så effektiv och operativ som möjligt istället för inkludering av de grupper som starkt berörs av frågan. I brevet finns även en klar antydan till att vår minoritet inte berörs direkt av utredningen, vilket förbundet inte kan tolka som annat än okunskap om vår minoritets historia och nutid, alternativt medveten negligering. Tornedalingar, kväner och lantalaiset hänvisas till att skicka in inspel från åskådarbänken till en utredning vars resultat är av avgörande karaktär för att minoriteten ska ha förutsättningar att kunna bibehålla och utveckla viktiga beståndsdelar i vårt kulturarv, våra traditioner och levnadssätt i de områden vi och våra förfäder levt och verkat.
Svar från Näringsdepartementet – Nekan till deltagande i utredning om ny renskötsellag 20210609

Avgående statsråd Ibrahim Baylan. Näringsdepartementet.

 

Skrivelse till Näringsdepartementet 1 juni 2021
I juni 2021 lämnade förbundet in skrivelse till Näringsdepartementet angående uteslutning av vår minoritet i utredningen om rennäringslagen.
Skrivelse – Nekan till deltagande i utredning om ny renskötsellagstiftning 20210601

 

Skydd för nationella minoriteter
Tornedalingar, kväner och lantalaiset omfattas av visst skydd som nationell minoritet. 1995 har Sverige ratificerat Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. I och med detta har man åtagit sig skyldigheter gentemot de nationella

minoriteterna. Det som nu sker, genom exkludering av vår minoritet i kommittédirektiven för översynen av rennäringslagen, är ett brott mot SÖ2000:2 (Sveriges Internationella Överenskommelser)
Del II, artikel 5.
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter