Den nationella minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset är och har alltid varit ett naturnära folk som utövat jakt, fiske, renskötsel och samlande av bär och örter så långt minnet räcker. Dessa beståndsdelar tillhör vårt kulturarv och våra traditioner. Dessvärre begränsades våra rättigheter och förutsättningar att bibehålla och utveckla vårt kulturarv och våra traditioner i och med utformningen av renbeteslagen i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Lagen tog inte hänsyn till vår befolkning. Nu, 2021, har arbetet påbörjats med att se över rennäringslagen och återigen är vår minoritet exkluderad.

 STR-T arbetar idag aktivt med att synliggöra vår kultur, vårt språk och vår historia. Frågan om rennäringslagen är angelägen och det handlar om mänskliga rättigheter. På denna sida kommer du att hitta information om arbetet. Länkar till handlingar och skrivelser som berör ämnet. I juni 2021 lämnade förbundet in skrivelse till Näringsdepartementet angående uteslutning av vår minoritet i utredningen om rennäringslagen.
Skrivelse – Nekan till deltagande i utredning om ny renskötsellagstiftning 20210601

Svar från Näringsdepartementet
Svaret från Näringsdepartementet och enhetschef Sara Colliander var att det är många som berörs och önskar plats i kommittén. Näringsdepartementet trycker på vikten av att göra kommittén så effektiv och operativ som möjligt istället för inkludering av de grupper som starkt berörs av frågan. I brevet finns även en klar antydan till att vår minoritet inte berörs direkt av utredningen, vilket förbundet inte kan tolka som annat än okunskap om vår minoritets historia och nutid, alternativt medveten negligering. Tornedalingar, kväner och lantalaiset hänvisas till att skicka in inspel från åskådarbänken till en utredning vars resultat är av avgörande karaktär för att minoriteten ska ha förutsättningar att kunna bibehålla och utveckla viktiga beståndsdelar i vårt kulturarv, våra traditioner och levnadssätt i de områden vi och våra förfäder levt och verkat.
Svar från Näringsdepartementet – Nekan till deltagande i utredning om ny renskötsellag 20210609

Avgående statsråd Ibrahim Baylan. Näringsdepartementet.

 

Skydd för nationella minoriteter
Tornedalingar, kväner och lantalaiset omfattas av visst skydd som nationell minoritet. 1995 har Sverige ratificerat Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. I och med detta har man åtagit sig skyldigheter gentemot de nationella

minoriteterna. Det som nu sker, genom exkludering av vår minoritet i kommittédirektiven för översynen av rennäringslagen, är ett brott mot SÖ2000:2 (Sveriges Internationella Överenskommelser)
Del II, artikel 5.
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter

 

Statsminister Stefan Löfven.

Öppet brev till statsminister Stefan Löfven och näringsminister Ibrahim Baylan
Den 22 oktober 2021 lämnade Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, tillsammans med Svenska Kväner Lantalaiset in ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven och näringsminister Ibrahim Baylan angående förbundets ställningstagande i frågan om översynen av renskötsellagen.

Öppet brev Svenska statens utfrysning av nationell minoritet i modern tid 20211022