LAAKSO CHIKKS ÄR ett mentorskapsprojekt för tjejer (chikks) 12-25 år med någon koppling till Tornedalen och/eller meänkieli. Kärnordet är identitet.
Tillsammans med varsin kvinnlig mentor erbjöds chikksen att under projektåren 2013-2014 utforska sina identiteter, vilket kan omfatta allt från tankar om språklig, kulturell, social och geografisk bakgrund till frågor som rör sexualitet, karriär, drömmar, vägval eller behov av förebild eller vän.

SYFTET MED PROJEKTET är att chikksen under trygga, roliga, förbehållslösa och respektfulla former ska få kunskap om det historiska och nutida Tornedalen och meänkieli, hitta inspirerande förebilder och få reflektera över och förhålla sig till sitt eget kulturella ”arv”.
Att få insikt i och förståelse för alla bitar i sin egen identitet skapar trygghet hos individen och förstärker dess självkänsla och tro på sin egen förmåga. Det i sin tur stärker henne att påverka sina egna livsval i önskvärd riktning, leva sina drömmar och ta aktiv del av samhällsbygget.
Detta är en av de ”tyngre” och långsiktigt värdefulla effekterna av LAAKSO CHIKKS.

Projektet Laakso Chikks ägs av STR-T och finansierades i huvudsak av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Under 2013 även med stöd av Kalix, Kiruna och Gällivare kommuner samt Svenska kyrkan. Om vår resa kan du läsa här Laakso Chikks MagasinDu kan även beställa magasinet genom att ringa 0927-240 74 eller mejla [email protected]

 

Nätverksträff 3.0
Projektets målsättning är att
– Minst två organisationer som tillhör nationella minoriteter ska ha visat intresse att ta del av ageraguiden inom sin organisations verksamhet
– Initiera och etablera en kunskapsbank om jämställdhetsarbete för nationella minoriteter på hemsidan www.minoritet.se
– Utöka det redan befintliga elektroniska nätverket med minst 10 personer, nätverket startade i Kiruna aug 2009 under Tohtia-konferensen.
– Initiera till en årligen återkommande nätverksträff för nationella minoriteter där jämställdhet, demokrati och egenmakt är återkommande teman.

I projektet arrangeras en konferens och nätverksträff 24-26 september i Luleå för de organisationer som bedrivit jämställdhetsprojekt. En trycksak som belyser erfarenheter från projekten samt vision om framtiden kommer också att produceras. Projektägare är Svenska Samernas Riksförbund och STR-T är samverkanspartner. Finansiärer av projektet är Ungdomsstyrelsen. Projektperiod är 2010.

Bakom kulisserna – en teater-, musik-och dansproduktionshelg över generationsgränser
I dagsläget är de flesta meänkielitalande människor äldre och risken är stor att en värdefull del av det svenska kulturarvet går förlorat om inte människor möts över generationsgränser och inom kreativa områden. Ambitionen med projektet Bakom kulisserna – en teater, musik- och dansproduktionshelg är att sammanföra, bussa ungdomar och äldre från Gällivare, Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda till en ort för att under en kreativ gemensam helg med ledning av erfarna kursledare arbeta fram en produktion som rör dagsaktuella händelser och lokal identitet. Idén i sig är nyskapande då inget liknande initiativ förekommit för minoritetsspråket meänkieli. En viktig aspekt är att det planerade arbetet sker över generationsgränser vilket ger både de unga och äldre något i retur.

Syftet med projektet är att revitalisera meänkieli bland ungdomar i i förvaltningsområdet. De unga ska få egenmakten att på ett kreativt och konkret sätt arbeta med språk, kulturell identitet och rötter i samarbete med äldre meänkielitalare. Samverkanspartners i projektet är Tornedalen Media, Tornedalens Folkhögskola samt Tornedalsteatern. Finansiärer i projektet är Institutet för språk och folkminnen, Norrbottens läns landsting, Gällivare kommun, Kiruna kommun och Pajala kommun. Projektperiod är 2010-2011.

Tohtia-Duostta-Våga fas 2 – kvinnorna och makten
Det övergripande syftet är att fördjupa och bredda erfarenheterna från Tohtia-Duostta-Våga:s första fas och att permanenta ett forum för minoritetskvinnor i samverkan med andra minoritetsorganisationer. Avsikten är att temat makt kvarstår men breddas även till hälsa och entreprenörskap. Ett samarbete ska sökas med ambassadörer för kvinnors företagande avseende dialog och workshops i samband med hälso- och jämställdhetsmässan. Ung företagsamhet och Almi är också potentiella samverkanspartners.

En aktivitet är hälso- och jämställdhetsmässan i Haparanda 26-28 november 2010, vilken är ett samarbete mellan STR-T, SSR och Sverigefinska folkhögskolan. Med valet av plats når vi även minoritetskvinnor bosatta i Finland och därmed har samarbetet mellan tornedalingar och samer breddats till att även omfatta romer och sverigefinnar. Vi har även för avsikt att bjuda in ryska kvinnor, då de har ett intresse av psykosociala frågor.

Projektägare är STR-T. Svenska Samernas Riksförbund och Sverigefinska Folkhögskolan är samverkanspartners. Finansiärer i projektet är Ungdomsstyrelsen, Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Jämtlands läns landsting, Gällivare, Pajala och Haparanda kommuner. Projektets genomförs under 2010.

Uusi muoto – att synliggöra det tornedalska
Tornedalingarna finns och meänkieli är, därom tvistar inte längre de lärda.
Nu är det frågan om att synliggöra det tornedalska i ett större sammanhang, att berätta om den tornedalska kulturen som en viktig del av det svenska kulturarvet.
Kunka? Vaikka näin.*

I projektet Uusi muoto – Ny modell ska STR-T göra sin hemsida mer användarvänlig.
Programvaran får en öppen källkod, hemsidan får en ny grafisk form och formspråk. Portalen får en tydlig beställarfunktion, vilket gör det möjligt att online beställa böcker, skivor och annan media från vårt förlag Kaamos Nordkalottförlag och betala med kort.

Idag saluför STR-T omkring 125 titlar, varav ett 30-tal är utgivna av det egna förlaget. Projektet finansieras av Statens kulturråd, Norrbottens läns landsting och STR-T. Projektperiod är 2009-2010.

Tohtia-Duostta-Våga
Tohtia-Duostta-Våga – det är projektet som ska stärka minoritetskvinnor att ta makten.

Meningen med projektet var att skapa en plattform där kvinnor och män inom de samiska och tornedalska kulturerna möts för att debattera makt och inflytande offentligt, bygga nätverk, utbyta erfarenheter med varandra och stärka sina identiteter. Allt detta för att i slutänden våga aspirera på makten och ta en aktiv del av samhällsbygget. Målet var att bland annat minst ett kvinnligt nätverk startas under perioden. En aktivitet i projektets första fas var helgkonferensen Tohtia-Duostta-Våga i Kiruna 21-23 augusti 2009. Här sammanfördes för första gången deltagare med rötter i eller annat intresse av Tornedalen och Sapmi för att diskutera, analysera och utmana begreppet makt. Här fanns även romsk och sverigefinsk representation samt deltagare från Ryssland och Norge. Samverkanspartners i arrangemanget var Länsstyrelsen i Norrbottens och Västerbottens län, Röda Korsets byrå mot diskriminering, projekt N4C vid Luleå tekniska Universitet, Giron Sámi Teáhteroch Tornedalsteatern.

Svenska Samernas Riksförbund var projektägare och STR-T samverkanspartner. Projektet finansierades av Ungdomsstyrelsen, Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Jämtlands läns landsting, Pajala, Gällivare och Arjeplogs kommuner. Projektperiod var 2009.

Förbättrat samråd inom språkligt förvaltningsområde
Under 2009 utarbetade STR-T en modell för bättre samråd för de nationella minoriteterna på lokal nivå. Bättre samrådsformer ger minoriteterna bättre möjligheter att påverka i för dem angelägna frågor. I projektet har förutsättningarna för samråd kartlagts, samt att dialog har förts med de aktuella kommunerna för att förbättra samrådsformerna.

Åtgärder har vidtagits för att skapa förutsättningar för tornedalsk representation på lokal nivå, plus att informationsinsatser har genomförts för att öka kunskaperna om minoritetsrättigheter och om minoritetsspråkslagarna.

Läslusta
Under sommaren/hösten 2007 genomfördes projektet Läslusta, där barn på 20 daghem och förskolor i Övertorneå och Pajala kommuner fick en möjlighet att bekanta sig med meänkieli.

Målet med projektet var att intressera barn och vuxna för det litteraturutbud som finns på meänkieli och att få läsandet på meänkieli att bli lika naturligt som dito svenska och andra språk.