Verkosto 3.0
Prujektin päämäärä oon ette
-Vähhiinthään kaksi kansalisminuriteettijärjestöä oon näyttäny kiinostusta ottaa ossaa toimintaopaksheen järjestön toiminassa.
-Vaikuttaa ja perustaa tasa-arvotyöstä tietopankin kansalisille minuriteetile kotisivula www.minoritet.se
-Levittää jo olevaa kansalisille minuriteetile sähköverkostoa kuitekki kymmenellä hengelä, verkosto joka perustethiin Kirunassa aykystissä 2009 Tohtia-konferensin aikana.
-Vaikuttaa vuosittaisele kansalisille minuriteetile verkostokokkouksheen, jossa tasa-arvo, temokratii ja omavalta oon teemat.

Prujektissä järjestethään niile järjestöile joila oon ollu tasa-arvoprujekti, konferensi ja verkostokokkous Luulajassa 24-26 septemperiä. Tehhään painotuote joka näyttää kokemuuksia prujektistä ja visuuni tulevaisuuesta. Prujektin omistaja oon Svenska Samernas Riksförbund ja STR-T oon yhtheistoiminta partneri. Prujektin kustantaja oon Ungdomsstyrelsen. Prujetin aika oon 2010.

Kulisitten takana – teatteri-, musiikki- ja tansiprujektipyhä ikäpolvitten ylittävä

Nykypäivänä oon usseimat meänkieliset ihmiset vahemat ja oon suuri riski ette rikas osa ruottin kultturiarvosta katoaa jos ei ihmiset kohtaa toisia ikäpolvitten yli ja kreatiivisella aluheela. Prujektin Kulisitten takana – teatteri-, musiikki-, ja tansiprujektipyhän intohimo oon ette yhistää nuoria ja vanheempia Jellivaarasta, Kirunasta, Pajalasta, Matarengistä ja Haaparannalta yhele paikale yhtheiselle pyhäle kokeneitten johtajitten kansan tekheen tuotanon joka koskee ajankohtasia tapahtumia ja aluheelista itenttiteettiä. Ajatus oon aivan uusi ko ennen ei ole semmosta alotetta ollu meänkielisellä minuritettikielele. Tärkeä asia oon ette ajatelttu työ oon yli ikäpolvitten ja ette se antaa jotaki takasi nuorile ko vanhemille.

Prujektin päämäärä oon ette revitaliseerata meänkielen nuoritten kesken toiminta-aluheela. Nuoret saava omanvallan kreatiivisella ja konkreettisella tavala tehhä kielistä ja kulttuuri itenttiteetistä työtä yhessä meänkielisitten vanhemitten kansa. Prujektin yhtheistoiminta partnerit oon Tornedalen Media, Tornedalens Folkhögskola ja Tornionlaakson teatteri. Prujektin kustantajat oon Kieli ja kansanmuisto instityytti, Norrbottenin läänin maakäräjät, Jellivaaran kunta, Kirunan kunta ja Pajalan kunta. Prujektin aikakausi oon 2010-2011.

Tohtia-Duostta-Våga – vaimot ja valta
Tohtia-Duostta-Våga oon prujekti ette vahvistaa vaimoja othaan vallan. Prujektin ajatus oon ette lua paikan missä vaimot saamelais- ja tornionlaaksolaiskultuurista kohtaava toisia ja saava tiskytheerata vallasta ja julkisesta vaikutus maholisuuesta, solmita verkostoa, vaihtaa kokemuuksia ja vahvistaa ommaa itenttitettiä.
Kaikki tämä ette tavotella valtaa ja otta aktiivistä ossaa yhtheiskunnan rakentamisessa.
Prujekti oon STR-Tn ja Svenska Samernas Riksförbund (SSR).
Prujekti kulkee yli 2009-2010 ja päämäärä oon ette kuitekki yksi vaimoitten verkosto näkkee alun prujektin aikana. Yksi tapahtuma oon muumuassa pyhäaikakonferensi Tohtia-Duostta-Våga. Silloin kokkoinut ensi kertaa vaimot joila oon juuret eli joku muu kiinostus Tornionlaaksosta ja Sapmista ja tiskytheerasit, analyseerasit ja haastoit käsitystä valta. Täällöin oli roomilainenki eustus.
Prujektin toinen osa tapahtuu 2010, nyt oon päämäärä pysyhväänfuurymhiin minuriteettivaimoile yhessä muitten minuriteettiorkanisasuunitten kansa.
Aktiivinen terhveys- ja tasa-arvomessu Haaparannala syksylä 2010 mikä oon yhtheistyö STR-T, SSR ja Sverigefinska folkhögskolan kesken Paikan valinalla tavotamma minuriteettivaimot suomessaki ja sillä laila oon yhtheistyö tornionlaaksolaisitten ja saamelaisitten kansa levitetty niin ette ruottinsuomalaisekki oon matkassa.
Meilä oon meininki kuttua ryssäläisvaimojaki, ko niilä oon kiinostus psyykkososialisista kysymyksistä.

Uusi muoto – näyttää sitä tornionlaaksolaisuutta
Tornionlaakso oon olemassa ja meänkieli oon olemassa, siittä ei ennää viishaat tinkaa.
Nyt oon kysysmys ette näyttää sitä tornionlaaksolaisuutta isomassa yhtheyessä ja selittää tornionlaaksolaisesta kulttuurista tärkeännä osana ruottin kulttuuriperintheestä.
Kunka?
Vaikka näin!
Uusi muoto prujektissä STR-T tekkee enämpi käyttösopevan kotisivun. Ohjelma saapii avoimen lähekootin, kotisivu uuen graaffisen muo’on ja muotokielen.
Portti saapii selvän tillaustoimen, se tekkee ette oon maholisuus tilata kirjoja, levyjä ja muuta meetia meän Kaamos förlaakilta ja maksaa kortila.
Nyt oon nuin 125 titteliä myynissä joista nuin 30 oon julkastu omalta förlaakilta. Ette näyttää tämän ison määrän teoksia, kirjalisuutta ja musiikkia meänkielelä ja tornionlaaksolaisilta kirjailioilta koothaan kaikki yhtheen kirjakatalookhiin jossa oon enämpi uuenaikhainen muotokieli joka mielyttää nuorempaa yleheisöä. Ja meänkielinen versuuni, ko olema havattenhee suureman kysynän meänkielisestä kirjailisuuesta.
Prujektin kustantaa Statens kulturråd, Norrbottenin Läänin maakärärät ja STR-T.

Tohtia-Duostta-Våga
Tohtia-Duostta-Våga – oon prujekti joka pittää voimistaa minuriteettivaimot othaan valtaa. Prujektin päämäärä oon ette lua paikan missä saamelais ja tornionlaaksoalais kulttuurissa olevat vaimot ja miehet saattava keskustella vallasta ja julkisesta vaikutus maholisuuesta, perustaa verkostoa, vaihtaa kokemuuksia ja voimistaa ommaa itenttiteettiä. Kaikki tämä sen vuoksi ette loppupäässä tohtia tavotella valtaa ja ottaa aktiivista ossaa yhtheiskunnan rakentamisessa. Päämäärä oli ette kuitekki yksi vaimoitten verkosto alotettais prujektin aikana. Prujektin ensimäisessä osassa piethiin Kirunassa Tohtia-Duostta-Våga konferensi 21-23 aykystiä 2009. Sillon kokkoontu ensimäistä kertaa osanottajia tiskytheeraahmaan ja analyseeraahmaan ja haasthaan käsitystä valta joila oon juuret eli muu kiinostus Tornionlaaksossa ja Sapmissa. Oli sillon roomilais ja ruottinsuomalais eustus ja eustajia Ryssästä ko Norjastaki. Yhtheistoimintapartnerit järjestyksessä oli Lääninhallitus Norrbottenissa ja Västerbottenissa, Punasen Ristin toimisto vasthaan syrjintää, prujekti N4C Luulajan teknisellä opistolla, Giron Sámi Teáter ja Tornionlaakson teatteri.
Svenska Samernas Riksförbund oli prujektin omistaja ja STR-T yhtheistoimituspartneri. Prujektin kustansi Ungdomsstyrelsen, Norrbottenin läänin maakäräjät, Västerbottenint maa käräjät, Jämtlandin läänin maakäräjät, Pajalan, Jellivaaran ja Arjeplogin kunnat. Prujektin aika oli 2009.

Läslusta
Kesälä ja syksylä 2007 suoritethiin prujekti Läslusta jossa kläpit 20 päiväkoissa Matarengin ja Pajalan kunnissa sait maholisuuen tutustua meänkiehleen. Prujektin tavote oli ette kiinostaa kläppiä ja raahvaita meänkielisheen kirjalisuutheen ja ette saa’a meänkielen lukemisen yhtä luonoliseksi ko ruottin ja muut kielet.

Parempaa neuvonpitoa kielelisessä hallintoaluheela
STR-T teki 2009 vuen aikana mallin paremphaan neuvonpithoon kansalisille minuriteetile paikalisella tasola. Paremat neuvonpitomuo’ot antava minuriteetile pareman maholisuuen vaikuttaa tärkeissä kysymyksissä. Prujektissä oon edellytykset neuvonpithoon kartotettu ja tialooki oon pietty kysseisissä kunnissa ette parantaa neuvonpitomuotoa.
Toimenpitheitä oon otettu ette saa’a maholisuuen tornionlaaksolaisheen eustukheen paikalisella tasola ja informasuunityötä oon toimitettu ette lisätä tietoa minuriteettiten oikheuksista ja minuriteettilaista.